0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
Cablu
9.056,11 Lei
Cablu..
0,00 Lei
..
Cablu
2.491,65 Lei
Cablu..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
Cablu
3.980,61 Lei
Cablu..
0,00 Lei
..
Cablu
3.976,19 Lei
Cablu..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
Cablu
5.509,36 Lei
Cablu..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; 60V; 10m; 10buc; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; 60V; 10m; 10buc; 1x0,2mm2..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; alb; 60V; 100m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; alb; 60V; 100m; 1x0,2mm2..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; alb; 60V; 10m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; alb; 60V; 10m; 1x0,2mm2..
0,00 Lei
..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; albastru; 60V; 100m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; albastru; 60V; 100m; 1x0,2mm2..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; albastru; 60V; 10m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; albastru; 60V; 10m; 1x0,2mm2..
0,00 Lei
..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; galben; 60V; 100m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; galben; 60V; 100m; 1x0,2mm2..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; galben; 60V; 10m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; galben; 60V; 10m; 1x0,2mm2..
0,00 Lei
..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; gri; 60V; 100m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; gri; 60V; 100m; 1x0,2mm2..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; gri; 60V; 10m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; gri; 60V; 10m; 1x0,2mm2..
0,00 Lei
..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; maro; 60V; 100m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; maro; 60V; 100m; 1x0,2mm2..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; maro; 60V; 10m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; maro; 60V; 10m; 1x0,2mm2..
0,00 Lei
..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; negru; 60V; 100m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; negru; 60V; 100m; 1x0,2mm2..
0,00 Lei
..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; negru; 60V; 10m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; negru; 60V; 10m; 1x0,2mm2..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; portocalie; 60V; 10m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; portocalie; 60V; 10m; 1x0,2mm2..
0,00 Lei
..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; roşu; 60V; 100m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; roşu; 60V; 100m; 1x0,2mm2..
0,00 Lei
..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; roşu; 60V; 10m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; roşu; 60V; 10m; 1x0,2mm2..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; verde; 60V; 100m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; verde; 60V; 100m; 1x0,2mm2..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; verde; 60V; 10m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; verde; 60V; 10m; 1x0,2mm2..
0,00 Lei
..
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; violet; 60V; 10m; 1x0,2mm2
Cablu; 0,2mm2; sârmă; Cu; PVC; violet; 60V; 10m; 1x0,2mm2..
Cablu; 24AWG; sârmă; OFC; PVDF; alb; 300V; 100m; 1x24AWG; Kynar 460
Cablu; 24AWG; sârmă; OFC; PVDF; alb; 300V; 100m; 1x24AWG; Kynar 460..
Cablu; 24AWG; sârmă; OFC; PVDF; negru; 300V; 100m; 1x24AWG; Kynar 460
Cablu; 24AWG; sârmă; OFC; PVDF; negru; 300V; 100m; 1x24AWG; Kynar 460..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; alb; 300V; 305m; CPR: fără clasificare
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; alb; 300V; 305m; CPR: fără clasificare..
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; alb; 300V; 305m; CPR: fără clasificare
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; alb; 300V; 305m; CPR: fără clasificare..
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; galben; 300V; 305m; 1000ft
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; galben; 300V; 305m; 1000ft..
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; maro; 300V; 305m; CPR: fără clasificare
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; maro; 300V; 305m; CPR: fără clasificare..
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V; 305m; 1000ft
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V; 305m; 1000ft..
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V; 305m; 1000ft
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V; 305m; 1000ft..
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V; 305m; CPR: fără clasificare
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V; 305m; CPR: fără clasificare..
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V; 305m; CPR: fără clasificare
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V; 305m; CPR: fără clasificare..
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; verde închis; 300V; 305m; 1000ft
Cablu; 26AWG; sârmă; Cu; PVC; verde închis; 300V; 305m; 1000ft..
Cablu; 26AWG; sârmă; OFC; PVDF; alb; 300V; 100m; 1x26AWG; Kynar 460
Cablu; 26AWG; sârmă; OFC; PVDF; alb; 300V; 100m; 1x26AWG; Kynar 460..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; alb; 300V; 305m; CPR: fără clasificare
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; alb; 300V; 305m; CPR: fără clasificare..
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; alb; 300V; 305m; CPR: fără clasificare
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; alb; 300V; 305m; CPR: fără clasificare..
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; galben; 300V; 305m; 1000ft
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; galben; 300V; 305m; 1000ft..
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V; 305m; 1000ft
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V; 305m; 1000ft..
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V; 305m; 1000ft
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V; 305m; 1000ft..
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V; 305m; CPR: fără clasificare
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V; 305m; CPR: fără clasificare..
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V; 30m; CPR: fără clasificare
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V; 30m; CPR: fără clasificare..
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; verde închis; 300V; 305m; 1000ft
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; verde închis; 300V; 305m; 1000ft..
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; verde închis; 300V; 305m; 1000ft
Cablu; 28AWG; sârmă; Cu; PVC; verde închis; 300V; 305m; 1000ft..
Cablu; 28AWG; sârmă; OFC; PVDF; albastru; 300V; 100m; 1x28AWG
Cablu; 28AWG; sârmă; OFC; PVDF; albastru; 300V; 100m; 1x28AWG..
0,00 Lei
..
Cablu; 28AWG; sârmă; OFC; PVDF; negru; 300V; 100m; 1x28AWG; Kynar 460
Cablu; 28AWG; sârmă; OFC; PVDF; negru; 300V; 100m; 1x28AWG; Kynar 460..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; alb; 300V; 305m; CPR: fără clasificare
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; alb; 300V; 305m; CPR: fără clasificare..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; maro; 300V; 30m; CPR: fără clasificare
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; maro; 300V; 30m; CPR: fără clasificare..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V; 305m; 1000ft
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V; 305m; 1000ft..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V; 305m; 1000ft
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V; 305m; 1000ft..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V; 305m; CPR: fără clasificare
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V; 305m; CPR: fără clasificare..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V; 305m; CPR: fără clasificare
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V; 305m; CPR: fără clasificare..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; verde închis; 300V; 305m; 1000ft
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; verde închis; 300V; 305m; 1000ft..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; verde închis; 300V; 305m; 1000ft
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; verde închis; 300V; 305m; 1000ft..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; violet; 300V; 30m; 100ft
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVC; violet; 300V; 30m; 100ft..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; alb; 300V; 50m; 1x30AWG; Kynar 460
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; alb; 300V; 50m; 1x30AWG; Kynar 460..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; albastru; 300V; 50m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; albastru; 300V; 50m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; galben; 300V; 50m; 1x30AWG; Kynar 460
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; galben; 300V; 50m; 1x30AWG; Kynar 460..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; gri; 300V; 50m; 1x30AWG; Kynar 460
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; gri; 300V; 50m; 1x30AWG; Kynar 460..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; negru; 300V; 50m; 1x30AWG; Kynar 460
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; negru; 300V; 50m; 1x30AWG; Kynar 460..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; portocalie; 300V; 50m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; portocalie; 300V; 50m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; roşu; 300V; 50m; 1x30AWG; Kynar 460
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; roşu; 300V; 50m; 1x30AWG; Kynar 460..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; verde; 300V; 50m; 1x30AWG; Kynar 460
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; verde; 300V; 50m; 1x30AWG; Kynar 460..
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; violet; 300V; 50m; 1x30AWG; Kynar 460
Cablu; 30AWG; sârmă; Cu; PVDF; violet; 300V; 50m; 1x30AWG; Kynar 460..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; alb; 250V; 100m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; alb; 250V; 100m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; alb; 250V; 50m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; alb; 250V; 50m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; albastru; 250V; 100m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; albastru; 250V; 100m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; albastru; 250V; 50m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; albastru; 250V; 50m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; galben; 250V; 100m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; galben; 250V; 100m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; galben; 250V; 50m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; galben; 250V; 50m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; gri; 250V; 100m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; gri; 250V; 100m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; gri; 250V; 50m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; gri; 250V; 50m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; maro; 250V; 100m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; maro; 250V; 100m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; maro; 250V; 50m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; maro; 250V; 50m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; negru; 250V; 100m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; negru; 250V; 100m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; negru; 250V; 50m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; negru; 250V; 50m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; portocalie; 250V; 100m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; portocalie; 250V; 100m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; portocalie; 250V; 50m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; portocalie; 250V; 50m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; roşu; 250V; 100m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; roşu; 250V; 100m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; roşu; 250V; 50m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; roşu; 250V; 50m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; verde; 250V; 100m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; verde; 250V; 100m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; verde; 250V; 50m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; verde; 250V; 50m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; violet; 250V; 100m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; violet; 250V; 100m; 1x30AWG..
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; violet; 250V; 50m; 1x30AWG
Cablu; 30AWG; sârmă; OFC; FEP; violet; 250V; 50m; 1x30AWG..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
0,00 Lei
..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; alb-albastru; 600V; 30,5m
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; alb-albastru; 600V; 30,5m..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; alb-albastru; 600V; 305m
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; alb-albastru; 600V; 305m..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; alb; 600V; 30,5m; 100ft
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; alb; 600V; 30,5m; 100ft..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; alb; 600V; 305m; 1000ft
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; alb; 600V; 305m; 1000ft..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; albastru; 600V; 30,5m; 100ft
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; albastru; 600V; 30,5m; 100ft..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; albastru; 600V; 305m; 1000ft
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; albastru; 600V; 305m; 1000ft..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; galben; 600V; 30,5m; 100ft
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; galben; 600V; 30,5m; 100ft..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; galben; 600V; 305m; 1000ft
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; galben; 600V; 305m; 1000ft..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; gri închis; 600V; 30,5m
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; gri închis; 600V; 30,5m..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; gri închis; 600V; 305m
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; gri închis; 600V; 305m..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; maro; 600V; 30,5m; 100ft
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; maro; 600V; 30,5m; 100ft..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; maro; 600V; 305m; 1000ft
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; maro; 600V; 305m; 1000ft..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; negru; 600V; 30,5m; 100ft
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; negru; 600V; 30,5m; 100ft..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; negru; 600V; 305m; 1000ft
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; negru; 600V; 305m; 1000ft..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; portocalie; 600V; 30,5m
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; portocalie; 600V; 30,5m..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; portocalie; 600V; 305m
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; portocalie; 600V; 305m..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; roşu; 600V; 30,5m; 100ft
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; roşu; 600V; 30,5m; 100ft..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; roşu; 600V; 305m; 1000ft
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; roşu; 600V; 305m; 1000ft..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; verde-galben; 600V; 30,5m
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; verde-galben; 600V; 30,5m..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; verde-galben; 600V; 305m
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; verde-galben; 600V; 305m..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; verde; 600V; 30,5m; 100ft
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; verde; 600V; 30,5m; 100ft..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; verde; 600V; 305m; 1000ft
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; verde; 600V; 305m; 1000ft..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; violet; 600V; 30,5m; 100ft
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; violet; 600V; 30,5m; 100ft..
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; violet; 600V; 305m; 1000ft
Cablu; EcoWire; 14AWG; sârmă; Cu; MPPE; violet; 600V; 305m; 1000ft..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; alb; 600V; 30,5m; 100ft
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; alb; 600V; 30,5m; 100ft..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; alb; 600V; 305m; 1000ft
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; alb; 600V; 305m; 1000ft..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; albastru; 600V; 30,5m; 100ft
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; albastru; 600V; 30,5m; 100ft..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; albastru; 600V; 305m; 1000ft
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; albastru; 600V; 305m; 1000ft..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; galben; 600V; 30,5m; 100ft
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; galben; 600V; 30,5m; 100ft..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; galben; 600V; 305m; 1000ft
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; galben; 600V; 305m; 1000ft..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; gri închis; 600V; 30,5m
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; gri închis; 600V; 30,5m..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; gri închis; 600V; 305m
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; gri închis; 600V; 305m..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; maro; 600V; 30,5m; 100ft
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; maro; 600V; 30,5m; 100ft..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; maro; 600V; 305m; 1000ft
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; maro; 600V; 305m; 1000ft..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; negru; 600V; 30,5m; 100ft
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; negru; 600V; 30,5m; 100ft..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; negru; 600V; 305m; 1000ft
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; negru; 600V; 305m; 1000ft..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; portocalie; 600V; 30,5m
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; portocalie; 600V; 30,5m..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; portocalie; 600V; 305m
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; portocalie; 600V; 305m..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; roşu; 600V; 30,5m; 100ft
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; roşu; 600V; 30,5m; 100ft..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; roşu; 600V; 305m; 1000ft
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; roşu; 600V; 305m; 1000ft..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; verde-galben; 600V; 30,5m
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; verde-galben; 600V; 30,5m..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; verde-galben; 600V; 305m
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; verde-galben; 600V; 305m..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; verde; 600V; 30,5m; 100ft
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; verde; 600V; 30,5m; 100ft..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; verde; 600V; 305m; 1000ft
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; verde; 600V; 305m; 1000ft..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; violet; 600V; 30,5m; 100ft
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; violet; 600V; 30,5m; 100ft..
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; violet; 600V; 305m; 1000ft
Cablu; EcoWire; 18AWG; sârmă; Cu; MPPE; violet; 600V; 305m; 1000ft..
Cablu; H05V-U; 0,5mm2; sârmă; Cu; PVC; alb; 300V,500V; 100m; CPR: Eca
Cablu; H05V-U; 0,5mm2; sârmă; Cu; PVC; alb; 300V,500V; 100m; CPR: Eca..
Cablu; H05V-U; 0,5mm2; sârmă; Cu; PVC; albastru; 300V,500V; 100m
Cablu; H05V-U; 0,5mm2; sârmă; Cu; PVC; albastru; 300V,500V; 100m..
Cablu; H05V-U; 0,5mm2; sârmă; Cu; PVC; galben-verde; 300V,500V; 100m
Cablu; H05V-U; 0,5mm2; sârmă; Cu; PVC; galben-verde; 300V,500V; 100m..
Cablu; H05V-U; 0,5mm2; sârmă; Cu; PVC; gri; 300V,500V; 100m; CPR: Eca
Cablu; H05V-U; 0,5mm2; sârmă; Cu; PVC; gri; 300V,500V; 100m; CPR: Eca..
Cablu; H05V-U; 0,5mm2; sârmă; Cu; PVC; maro; 300V,500V; 100m; CPR: Eca
Cablu; H05V-U; 0,5mm2; sârmă; Cu; PVC; maro; 300V,500V; 100m; CPR: Eca..
Cablu; H05V-U; 0,5mm2; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V,500V; 100m
Cablu; H05V-U; 0,5mm2; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V,500V; 100m..
Cablu; H05V-U; 0,5mm2; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V,500V; 100m; CPR: Eca
Cablu; H05V-U; 0,5mm2; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V,500V; 100m; CPR: Eca..
Cablu; H05V-U; 0,75mm2; sârmă; Cu; PVC; alb; 300V,500V; 100m; CPR: Eca
Cablu; H05V-U; 0,75mm2; sârmă; Cu; PVC; alb; 300V,500V; 100m; CPR: Eca..
Cablu; H05V-U; 0,75mm2; sârmă; Cu; PVC; albastru; 300V,500V; 100m
Cablu; H05V-U; 0,75mm2; sârmă; Cu; PVC; albastru; 300V,500V; 100m..
Cablu; H05V-U; 0,75mm2; sârmă; Cu; PVC; galben-verde; 300V,500V
Cablu; H05V-U; 0,75mm2; sârmă; Cu; PVC; galben-verde; 300V,500V..
Cablu; H05V-U; 0,75mm2; sârmă; Cu; PVC; maro; 300V,500V; 100m
Cablu; H05V-U; 0,75mm2; sârmă; Cu; PVC; maro; 300V,500V; 100m..
Cablu; H05V-U; 0,75mm2; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V,500V; 100m
Cablu; H05V-U; 0,75mm2; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V,500V; 100m..
Cablu; H05V-U; 0,75mm2; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V,500V; 100m
Cablu; H05V-U; 0,75mm2; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V,500V; 100m..
Cablu; H05V-U; 1mm2; sârmă; Cu; PVC; albastru; 300V,500V; 100m
Cablu; H05V-U; 1mm2; sârmă; Cu; PVC; albastru; 300V,500V; 100m..
Cablu; H05V-U; 1mm2; sârmă; Cu; PVC; galben-verde; 300V,500V; 100m
Cablu; H05V-U; 1mm2; sârmă; Cu; PVC; galben-verde; 300V,500V; 100m..
Cablu; H05V-U; 1mm2; sârmă; Cu; PVC; maro; 300V,500V; 100m; CPR: Eca
Cablu; H05V-U; 1mm2; sârmă; Cu; PVC; maro; 300V,500V; 100m; CPR: Eca..
Cablu; H05V-U; 1mm2; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V,500V; 100m; CPR: Eca
Cablu; H05V-U; 1mm2; sârmă; Cu; PVC; negru; 300V,500V; 100m; CPR: Eca..
Cablu; H05V-U; 1mm2; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V,500V; 100m; CPR: Eca
Cablu; H05V-U; 1mm2; sârmă; Cu; PVC; roşu; 300V,500V; 100m; CPR: Eca..
Cablu; H07V-U; 1,5mm2; sârmă; Cu; PVC; albastru; 450V,750V; 100m
Cablu; H07V-U; 1,5mm2; sârmă; Cu; PVC; albastru; 450V,750V; 100m..
Cablu; H07V-U; 1,5mm2; sârmă; Cu; PVC; galben-verde; 450V,750V; 100m
Cablu; H07V-U; 1,5mm2; sârmă; Cu; PVC; galben-verde; 450V,750V; 100m..
Cablu; H07V-U; 1,5mm2; sârmă; Cu; PVC; maro; 450V,750V; 100m; CPR: Eca
Cablu; H07V-U; 1,5mm2; sârmă; Cu; PVC; maro; 450V,750V; 100m; CPR: Eca..
Cablu; H07V-U; 1,5mm2; sârmă; Cu; PVC; negru; 450V,750V; 100m
Cablu; H07V-U; 1,5mm2; sârmă; Cu; PVC; negru; 450V,750V; 100m..
Cablu; H07V-U; 1,5mm2; sârmă; Cu; PVC; roşu; 450V,750V; 100m; CPR: Eca
Cablu; H07V-U; 1,5mm2; sârmă; Cu; PVC; roşu; 450V,750V; 100m; CPR: Eca..
Cablu; H07V-U; 2,5mm2; sârmă; Cu; PVC; albastru; 450V,750V; 100m
Cablu; H07V-U; 2,5mm2; sârmă; Cu; PVC; albastru; 450V,750V; 100m..
Cablu; H07V-U; 2,5mm2; sârmă; Cu; PVC; galben-verde; 450V,750V; 100m
Cablu; H07V-U; 2,5mm2; sârmă; Cu; PVC; galben-verde; 450V,750V; 100m..
Cablu; H07V-U; 2,5mm2; sârmă; Cu; PVC; maro; 450V,750V; 100m; CPR: Eca
Cablu; H07V-U; 2,5mm2; sârmă; Cu; PVC; maro; 450V,750V; 100m; CPR: Eca..
0,00 Lei
0,00 Lei
0,00 Lei
0,00 Lei
0,00 Lei
9.056,11 Lei
0,00 Lei
2.491,65 Lei
0,00 Lei
0,00 Lei
3.980,61 Lei
0,00 Lei
3.976,19 Lei
0,00 Lei
0,00 Lei
5.509,36 Lei
0,00 Lei
0,00 Lei
0,00 Lei
Afişare 1 - 200 din 737 (4 pagini)